किती काळ राहू

किती काळ राहू
भाड्याच्या घरात
उबगले रात -
दिस माझे.

रंगरंगोटीने
वाटते साजरे
परी नाही खरे
समाधान.

परकेपणाची
सारखी टोचणी
करिते चाळणी
जीवाची या.

देई मला जागा
तुझ्या वैकुंठात,
साडे तीन हात 
मालकीची.

No comments:

Post a Comment